ПОЛОЖЕННЯ про рецензування та порядок проходження статей у Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»

 1. Це положення регламентує порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції Наукового вісника Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія».
 2. Ціль рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються у віснику, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.
 3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).
 4. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.
 5. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до «Вимог до статей», які пройшли первинний контроль у редакції.
 6. При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається технічному редактору.
 7. Технічний редактор надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті).
 8. Закодована стаття надсилається електронною поштою члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок за змістом статті.
 9. Член редколегії, що одержав закодовану статтю, заповнюють типову форму і обирають один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано доробку; не рекомендовано до публікації.
 10. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.
 11. Термін підготовки рекомендацій – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.
 12. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою технічному редакторові.
 13. Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакційної колегії, що проходить 1 раз на тиждень у складі: головний редактор (заступник головного редактора), відповідальний секретар, технічний редактор. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.
 14. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера вісника.
 15. Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доопрацюванню, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією наукового віснику.
 16. Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.
 17. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.
 18. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера вісника, в якому розміщена рецензована стаття.
 19. Не рецензуються:
  • статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії наукового вісника;
  • статті, спеціально написані за замовленням редакції.