Вступ

«Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» – це науковий журнал, який публікується у відкритому доступі і висвітлює актуальні питання розвитку нових наукових напрямків в педагогіці, психології та освіті й розробки психолого-педагогічних технологій. Місія наукового журналу полягає у створенні відкритого майданчика обміну науковою інформацією, результатами фундаментальних і прикладних досліджень фахівців академічного та експертно-аналітичного профілю, які працюють у галузі педагогіки та психології, міждисциплінарної взаємодії, компаративних освітніх досліджень в Україні та за рубежем. Науковий журнал «Науковий вісник Мукачівського державного університету» і серія «Педагогіка та психологія» приймає неопубліковані раніше і не представлені до публікації в будь-яких інших виданняхі висвітлюють оригінальні результати досліджень з питань:

 1. Педагогічна теорія та історія педагогіки.
 2. Професіоналізація та диверсифікаціявищоїшколи
 3. Освітнітехнології та розвитокособистості.
 4. Психолого-педагогічнакомунікація.
 5. Компаративна педагогіка і психологія
 6. Педагогічна та віковапсихологія.
 7. Організаційнапсихологія та психологіяпраці.

До публікації приймаються матеріали, написані однією з чотирьох мов: українська, російська, англійська, угорська. Враховуючи важливість глобалізаційних процесів розвитку всесвітньої науки, ми підтримуємо і вітаємо статті з різних країн ближнього і далекого зарубіжжя. Основні критерії відбору: оригінальність, інноваційність, значимість результатів у галузі педагогіки та психології, фундаментальний теоретичний аналіз психолого-педагогічних проблем, грамотність, дотримання редакційних вимог.

Наш журнал:

 • націлений на розвиток активних і ефективних комунікацій всередені науково-професійного співтовариства, створення майданчика для відкритої дискусії та вільного висловлювання думок, що сприяють підвищеню якості наукових робіт;
 • сприяє зближенню науки і практики, пошуку можливостей для застосування результатів наукових досліджень в педагогіці та психології, вирішенні психолого-педагогічних та освітніх проблем;
 • орієнтований на ознайомлення аудиторії з передовими зарубіжними теоріями і розробками в галузі освітніх технологій та розвитку особистості, на збагачення наукової спільнотиоперативною професійною інформацією;
 • прагне до розвитку міжнародного співробітництва, поступу та поширенню результатів українських авторів у міжнародному професійному співтоваристві.

Принципи професійної етики в діяльності редакційної колегії «Наукового вісника Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»

Редакційна колегія наукового журналу «Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія»несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що вимагає необхідність дотримання основоположних принципів:

 • приймаючи статті до публікації редакційна колегія наукового журналу керується достовірністю даних і науковою значимістю представленої роботи.
 • редакційна колегія оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних вподобань, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.
 • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування і пов’язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 • редакційна колегія не допускає до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.
 • редакційна колегія не залишає без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Етичні принципи в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, виражається у дотриманні наступних принципів:

 • рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 • рецензент зобов’язаний давати об’єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика учасника неприйнятна.
 • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.
 • рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об’єктивним, повинен повідомити про це редактору з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання наступних принципів:

 • автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Сфальсифіковані твердження неприйнятні.
 • автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.
 • необхідно визнавати внесок усіх осіб, що так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, у статті повинні бути представлені посилання на роботи, щовикористовувалисяу процесі проведення дослідження.
 • автори не повинні надавати в журнал рукопис, який був відправлений​​в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, що вже опублікована в інших джерелах.(це може бути і інтернет видання)
 • співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.
 • якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайскоріше повідомити про це редакцію журналу.
 • Редакційна колегія не несе відповідальність за думки, судження, результати і висновки, що зроблені авторами статей та надруковані у Науковому віснику. Вони не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

У разі виникнення питань, пропозицій чи скарг необхідно звернутися до редакції за електронною адресою: info@pp-msu.com.ua