Мотивація студентів у процесі фізичного виховання в Університеті митної справи та фінансів

Становлення майбутнього фахівця відповідно до компетентнісного підходу передбачає розвиток не лише інтелектуальної, але й фізичної складової особистості, внаслідок чого виникає потреба в оновленні методології фізичного виховання студентів і стимулювання до фізичного самовдосконалення зокрема. Метою роботи є обґрунтуван...

Психолого-педагогічні засади формування комунікативної компетентності майбутніх журналістів на засадах лінгвокультурології

Актуальність дослідження зумовлена активним розвитком соціокультурних чинників, які потребують якісно нових вимог до формування професійних компетентностей, зокрема комунікативної компетентності у майбутніх журналістів, з урахуванням психологічних і педагогічних умов. Метою дослідження є визначення та обґрунтування пси...

Формування цифрової компетентності в підготовці майбутніх учителів в Україні та КНР

Актуальність проблеми формування цифрової компетентності майбутніх педагогів у закладах вищої освіти є очевидною, оскільки технічний прогрес розвивається в надзвичайно стрімкому темпі, а цифровізація вже проникла в усі сфери життя, зокрема в систему освіти. Метою наукової роботи є порівняти підходи державної освітньої...

Концептуальна модель розвитку оцінювальної компетентності вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти

У статті висвітлено один з основних аспектів педагогічного дослідження розвитку оцінювальної компетентності вчителів початкових класів. Для підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти необхідне будування сучасної моделі, як цілісного педагогічного процесу, яка б базувалась на основі провідних тради...

Інтерпретація категорії стресостійкість в психології

Актуальність дослідження визначається неоднозначністю тлумачення поняття «стресостійкість», внаслідок чого виникають труднощі під час надання допомоги особам, що потерпають від надскладних ситуацій. Метою дослідження є надання авторської інтерпретації категорії «стресостійкість особистості», щ...