Особливості формування писемної компетентності в процесі підготовки вчителя англійської мови

Анотація.

Актуальність статті визначається невпинним розвитком цифрових та інформаційних технологій, внаслідок чого процеси міжкультурної комунікації переходять у віртуальний простір, що, зі свого боку, зумовлює потребу в якісно новому рівні писемної компетентності, іноземної зокрема. Метою наукової роботи є аналіз особливостей розвитку англомовної комунікативної писемної компетентності в майбутніх педагогів-філологів. У процесі роботи використано метод вивчення та аналізу методичної й лінгвістичної літератури; метод вивчення досвіду викладачів; метод аналізу підручників, навчальних програм і методичних рекомендацій, призначених для використання у вищій школі; метод класифікації й узагальнення для уточнення структури англомовної комунікативної компетентності в писемному мовленні; метод наукового спостереження за освітнім процесом, діяльністю студентів під час оформлення письмових повідомлень. У статті проаналізовано особливості формування й розвитку англомовної писемної компетентності майбутніх учителів-філологів. З’ясовано, що рівень мовленнєвої писемної компетентності залежить від теоретичних знань про специфіку побудови текстових повідомлень і про стилі мовлення, від навичок аналізу та викладу власної думки. Визначено види комунікативного писемного мовлення. Виокремлено ключові елементи структури англомовної комунікативної компетентності в письмі в майбутніх фахівців педагогічної сфери. Окреслено основні лінгводидактичні принципи навчання письма й доведено, що послідовне їхнє дотримання дає змогу сформувати належні навички писемного мовлення. Наукова новизна результатів дослідження полягає в детальній характеристиці структури компетентності в письмі та описі взаємозалежності всіх її складових

Ключові слова: письмове висловлювання, писемні навички й уміння, лінгводидактичні основи, комунікативне писемне мовлення

https://doi.org/10.52534/msu-pp.6(1).2020.59-65