Методичні основи формування професійно-орієнтованої соціокультурної компетентності вчителя іноземної мови шляхом використання газетного матеріалу

Анотація.

У статті розглянуто особливості розвитку та вдосконалення соціокультурних знань, умінь і навичок майбутніх учителів іноземної мови за формування їхньої професійно-орієнтованої соціокультурної компетентності. Актуальність дослідження детермінована необхідністю аналізу методів використання газетних публікацій у процесі засвоєння соціокультурних знань та формування соціокультурних умінь і навичок студентів-філологів. Мета статті – розкрити особливості застосування методики формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя англійської мови шляхом використання газетного матеріалу. У процесі роботи застосовано метод критичного аналізу наукової літератури; метод вивчення й узагальнення досвіду викладачів; метод теоретичного аналізу й синтезу в з’ясуванні лінгвостилістичних особливостей англомовних газетних текстів, у процесі аналізу принципів і критеріїв відбору газетних статей, а також для характеристики видів читання згідно з комунікативними цілями та етапами роботи з текстом; метод систематизації й узагальнення у вивченні результатів дослідження. З'ясовано, що залученню в зміст навчання елементів мовної культури народу, мова якого вивчається, сприяють засоби масової комунікації, зокрема газети. Обґрунтовано, що газетні статті забезпечуюють розвиток іншомовної комунікативної компетентності, збагачуючи словниковий запас студента, удосконалюючи його вміння, навички й здібності в читанні та говорінні. Доведено, що укладені на основі газетного матеріалу завдання сприяють створенню автентичного соціокультурного простору, розвивають у студентів уміння аналізувати зразки мовної поведінки в рідній та іноземній мовах, покращують їхні комунікативні навички та мовну компетентність, поглиблюють фонові знання та підвищують мотивацію до навчання. Наукова новизна результатів полягає в детальній характеристиці вимог щодо вправ соціокультурного спрямування, а їхня практична значущість – у можливості застосування результатів дослідження при викладанні іноземної мови у ЗВО

Ключові слова: газетна стаття, соціокультурні знання, вміння й навички, студент-філолог, компетентнісний підхід

https://doi.org/10.52534/msu-pp.7(2).2021.18-24