Концептуальна модель розвитку оцінювальної компетентності вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти

У статті висвітлено один з основних аспектів педагогічного дослідження розвитку оцінювальної компетентності вчителів початкових класів. Для підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти необхідне будування сучасної моделі, як цілісного педагогічного процесу, яка б базувалась на основі провідних традицій педагогіки та сучасних педагогічних інновацій і допомогла вчителеві сформувати готовність до оцінювання результатів навчання учнів початкової школи в професійній діяльності. Метою наукової роботи є розроблення концептуальної моделі розвитку оцінювальної компетентності вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти. Методологічні підходи, які використано автором для здійснення дослідження: системний, діяльнісний, андрагогічний, компетентнісний, акмеологічний, комунікативний, синергетичний. Проаналізовано теоретичний аспект розвитку оцінювальної компетентності вчителів, класифіковано наявні погляди науковців щодо окресленої проблеми. Визначено сутність поняття моделювання як процесу побудови й дослідження моделей. Розкрито мету, завдання, функції, принципи, компоненти моделювання. Розглянуто сутність і зміст оцінювальної компетентності вчителя початкової школи, виокремлено її основні компоненти, критерії, показники та рівні розвитку. Представлено характеристику розробленої автором моделі розвитку оцінювальної компетентності вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти, розкрито її концептуальну та методологічну основи. Методологічну основу побудови моделі представлено у вигляді аналізу провідних положень – принципів, сформульованих на основі попередніх результатів дослідження, здійсненого автором. Описано принципи й форми навчання, педагогічні умови, розкрито основні функціональні та структурні компоненти, що входять до моделі. Створення моделі стало дієвим засобом перевірки ефективності педагогічних умов, завдяки реалізації яких досягнуто високий або середній рівень оцінювальної компетентності вчителів початкових класів. Пропонована методика адаптована для застосування в закладах післядипломної педагогічної освіти

https://doi.org/10.52534/msu-pp.7(1).2021.90-102